Súťaž na Facebooku Keira Fashion

Pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže na Facebooku je: Keira Fashion, so sídlom B. Nemcovej 1839/2, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 51115000, DIČ: 1084560004, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 440-37126  (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Súťaž prebieha od 04.11.2022 (17:00 hod.) do 12.11.2022 (24:00 hod.) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook(ďalej len „Facebook“) na profile Keira Fashion. Termín konania súťaže je oznámený aj v príslušnom súťažnom príspevku.
 3. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.
 4. Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, plne spôsobilý na právne úkony s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorý sa zapojí na oficiálnej stránke internetového obchodu Keira Fashion na Facebooku (ďalej len „Facebook SR“) do súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť iba prostredníctvom svojich osobných profilov na Facebooku, ktoré musia byť v čase vyhodnotenia súťaže verejné. Ostatné profily (profily stránok, značiek, firiem a iné) sú vylúčené z účasti na súťaži.
 5. Podmienky súťaže sú:
 • Dať LIKE stránke Keira Fashion
 • Zdieľať VEREJNE súťažnú fotku
 • Označiť v komentári aspoň 2 kamarátky + svoju veľkosť (S/M, M/L). Súťažiaci nie je limitovaný počtom komentárov, avšak označený musí byť vždy iný profil kamarátky.
 1. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o internetovom obchode Keira Fashion.                       
 2. Výhra v súťaži: Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel, bude zaradený do losovania o nasledovnú výhru: 1x Úpletové šaty Mina - hnedé v hodnote 20,90€ vrátane DPH
 3.  Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto Štatúte.
 4. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

  a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

  b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

  c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

  d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno stránky usporiadateľa.

 5. Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže. V prípade, že sa s výhercom nepodarí spojiť (prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku) do 7 dní od vylosovania, bude výhra poskytnutá náhradníkovi č. 1, ktorý bude vylosovaný v rovnakom čase ihneď po výhercovi. V prípade, ak sa s náhradníkom č. 1 nepodarí tiež skontaktovať (rovnako ako s výhercom), bude kontaktovaný náhradník č. 2, ktorý bude vylosovaný v rovnakom čase ihneď po náhradníkovi č. 1. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať s výhercom a náhradníkmi, výhra zaniká.
 6. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa pod príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúce oznámenie o výhercovi súťaže. Zároveň bude výherca vyzvaný, aby usporiadateľa kontaktoval na Facebooku prostredníctvom súkromnej správy alebo e-mailom na info@keirafashion.sk
 7. Výherca nie je povinný výhru prijať. 
 8. Výhra bude výhercovi zaslaná na adresu uvedenú výhercom v súkromnej správe usporiadateľovi.  V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa formou správy do 7 dní od momentu zverejnenia statusu alebo komentára s jeho užívateľským menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca).
 9. Výherca, ktorý si neprevzal výhru na svojej doručovacej adrese oznámenej usporiadateľovi, alebo sa výherca o výhru neprihlási usporiadateľovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú výhru ani akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa.
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 11. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.
 12. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
 13. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
 14. Bližšie informácie o účele, právnom základe spracúvania osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: www.keirafashion.sk v časti „Podmienky ochrany osobných údajov“.
 15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu spotrebiteľskej súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 16. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 17. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 18. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 19. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.keirafashion.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na: info@keirafashion.sk
 20. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 04.11.2022.